Generic filters
Search in title
Sonuç Gösterilmedi.

Veritabanı Tasarımı

Veritabanı tasarımı nedir?

Veritabanı tasarımı, veri yapılarını, ilişkileri ve kısıtları modellemek ve organize etmek sürecidir.

Was this helpful?
9
9
ER diyagramı nedir?

ER diyagramı, varlıklar, ilişkiler ve veri öğeleri arasındaki bağlantıları görsel olarak temsil eder.

Was this helpful?
9
9
Normalizasyon nedir?

Veritabanındaki veri tekrarını ve karmaşıklığı azaltma sürecidir.

Was this helpful?
9
9
Birinci normal form (1NF) nedir?

Bir veritabanının tüm sütunlarının atomik ve benzersiz olduğu normal formdur.

Was this helpful?
9
9
Bir anahtar (key) nedir veritabanı tasarımında?

Bir anahtar, veritabanındaki kayıtları benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır.

Was this helpful?
10
9
Bir bileşik anahtar nedir?

İki veya daha fazla sütunun kombinasyonuyla oluşturulan benzersiz anahtardır.

Was this helpful?
9
9
Bir yabancı anahtar nedir?

Bir tabloda, başka bir tablonun anahtar sütununu referans alan sütundur.

Was this helpful?
9
9
Veritabanında bir indeks ne işe yarar?

Veritabanı sorgularının performansını artırmak için kullanılır.

Was this helpful?
9
9
ACID özellikleri nedir?

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability; veritabanı işlemlerinin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlar.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı şeması nedir?

Veritabanındaki tabloları, alanları ve ilişkileri tanımlayan yapıdır.

Was this helpful?
9
9
SQL nedir ve ne işe yarar?

SQL, veritabanlarını sorgulamak ve yönetmek için kullanılan bir dil.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı denormalizasyonu nedir?

Performansı artırmak için normalizasyonun kısmen geri alınması süreci.

Was this helpful?
8
8
Nesnel ilişkisel eşleme (ORM) nedir?

Veritabanı tabloları ile programlama dilindeki nesneler arasındaki eşlemedir.

Was this helpful?
6
6
Bir view (görünüm) nedir veritabanında?

Bir veya daha fazla tablo üzerinden sorgulanarak elde edilen sanal tablodur.

Was this helpful?
7
7
Bir stored procedure nasıl çalışır?

Veritabanında saklanan ve gerektiğinde çağrılan önceden tanımlanmış bir dizi SQL ifadesidir.

Was this helpful?
8
7
Referans bütünlüğü nedir?

Veritabanındaki ilişkilerin tutarlılığını ve doğruluğunu sağlama prensibidir.

Was this helpful?
7
7
Bir veritabanı nasıl yedeklenir?

DBMS’nin sağladığı yedekleme araçları veya komutları kullanarak.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı ölçeklendirme nedir?

Veritabanının performansını ve kapasitesini artırmak için yapılan optimizasyonlar.

Was this helpful?
8
8
Bir trigger nedir ve ne işe yarar?

Belirli bir olaya yanıt olarak otomatik olarak çalışan bir SQL ifadesidir.

Was this helpful?
7
7
NoSQL veritabanları ne zaman kullanılmalıdır?

Büyük veri, esnek şemalar ve yüksek performans gerektiren durumlar için.

Was this helpful?
7
7

Veritabanı Sürüm Yönetimi

Veritabanı sürüm yönetimi nedir?

Veritabanı değişikliklerinin ve sürümlerinin takip edilmesi, yönetilmesi ve gerektiğinde geri alınabilmesi için kullanılan bir süreçtir.

Was this helpful?
6
6
Veritabanı sürüm yönetiminin önemi nedir?

Konsistenliği korumak, hataları önlemek ve ekipler arasında daha iyi işbirliği sağlamak için.

Was this helpful?
6
6
Veritabanı migrasyonu nedir?

Veritabanı şemasındaki veya verisindeki bir değişikliği uygulama sürecidir.

Was this helpful?
7
7
Database rollback nedir?

Son yapılan değişiklikleri geri alma işlemidir.

Was this helpful?
7
7
Liquibase nedir?

Açık kaynaklı bir veritabanı sürüm kontrol ve migrasyon aracıdır.

Was this helpful?
7
7
Flyway nedir?

Veritabanı migrasyonlarını yönetmek için kullanılan bir araçtır.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı sürüm yönetimi neden karmaşıklaşabilir?

Farklı ortamlarda (geliştirme, test, üretim) sürüm farklılıkları, çok sayıda değişiklik ve ekip üyeleri arasında koordinasyon zorlukları nedeniyle.

Was this helpful?
9
9
Baseline veritabanı nedir?

Mevcut veritabanı şemasının belirli bir sürümüne atıfta bulunan bir terimdir.

Was this helpful?
8
9
Veritabanı sürüm yönetimi için hangi araçlar kullanılır?

Liquibase, Flyway, Redgate SQL Source Control ve diğerleri.

Was this helpful?
9
9
Database seeding nedir?

Veritabanına başlangıç verisi eklemek için yapılan bir işlemdir.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı sürüm yönetiminde “Forward migration” nedir?

Mevcut veritabanı sürümünden sonraki sürüme geçişi ifade eder.

Was this helpful?
8
8
Downward migration nedir?

Mevcut veritabanı sürümünden önceki bir sürüme dönmeyi ifade eder.

Was this helpful?
8
8
Database branching nedir?

Farklı özellikler veya değişiklikler üzerinde çalışmak için veritabanı sürümünün farklı kollarını oluşturma işlemidir.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı sürüm yönetimiyle kod sürüm yönetimi arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

İkisi de değişikliklerin izlenmesi, geri alınması ve yönetilmesi için kullanılır. Genellikle, kod sürüm değişiklikleriyle veritabanı değişiklikleri eş zamanlı olarak yönetilmelidir.

Was this helpful?
8
8
Database drift nedir?

Beklenen veritabanı şeması ile mevcut şema arasındaki farkları ifade eder.

Was this helpful?
7
8
Veritabanı sürüm yönetimi sırasında nasıl test yapılır?

Migrasyonların ve değişikliklerin doğru uygulandığından emin olmak için otomatik ve manuel testler yapılır.

Was this helpful?
8
8
State-based yaklaşım nedir?

Veritabanının mevcut durumuna odaklanan ve bu durumu hedef alarak değişiklikleri uygulayan bir sürüm yönetimi yaklaşımıdır.

Was this helpful?
8
8
Migration-based yaklaşım nedir?

Her bir değişikliği sıralı bir şekilde uygulayan ve veritabanını bir sonraki duruma taşıyan bir sürüm yönetimi yaklaşımıdır.

Was this helpful?
7
8
Database snapshot nedir?

Veritabanının belirli bir zaman dilimindeki durumunu gösteren bir kopyasıdır.

Was this helpful?
8
7
Database refactoring nedir?

Veritabanı şemasında küçük ve yavaş adımlarla yapılan değişiklikleri ifade eder.

Was this helpful?
8
8

ER Diyagramları

ER diyagramı nedir?

ER diyagramı, bir veritabanındaki varlıklar, ilişkiler ve bu varlıklar arasındaki ilişkileri görsel olarak temsil eden bir şemadır.

Was this helpful?
9
9
“Varlık” nedir ER diyagramında?

Varlık, bir veritabanında temsil edilen gerçek dünya nesnesidir.

Was this helpful?
9
9
ER diyagramında “ilişki” neyi ifade eder?

İlişki, iki veya daha fazla varlık arasındaki bağlantıyı gösterir.

Was this helpful?
9
9
“Özellik” nedir ER diyagramında?

Özellik, bir varlık veya ilişkinin spesifik bir özelliğini tanımlayan bilgidir.

Was this helpful?
9
9
“Birçoktan birçoka” ilişkisi nedir?

İki varlık arasında birçok öğenin diğer varlığın birçok öğesiyle ilişkilendirildiği ilişkidir.

Was this helpful?
9
9
“Birçoktan bir” ilişkisi ne anlama gelir?

Bir varlığın öğelerinin, diğer varlıkta yalnızca bir öğeyle ilişkilendirildiği ilişkidir.

Was this helpful?
9
9
ERD’nin (ER Diyagramının) ana bileşenleri nelerdir?

Varlıklar, ilişkiler, özellikler ve kardinalite notasyonları ERD’nin ana bileşenleridir.

Was this helpful?
9
9
“Zayıf varlık” nedir?

Bağımsız olarak var olamayan ve başka bir varlığa bağımlı olan varlıktır.

Was this helpful?
9
9
“Birleşik özellik” nedir?

Birden çok özellikten oluşan bir yapıdır (örn. Adres: Sokak, Şehir, Posta Kodu).

Was this helpful?
9
8
“Türetilmiş özellik” nedir?

Diğer özelliklerden hesaplanan veya türetilen özelliktir (örn. Yaş, Doğum Tarihi’nden türetilir).

Was this helpful?
9
9
Kardinalite nedir?

İki varlık arasındaki ilişkinin “sayısal” doğasını tanımlar

Was this helpful?
7
7
“Toplam katılım” nedir ER diyagramında?

Bir varlığın bir ilişkide mutlaka bulunması gerektiğini belirten bir kavramdır.

Was this helpful?
7
7
“Özel bağ” nedir ERD’de?

Sadece belirli durumlarda kullanılan, genel bağlardan farklı bir ilişki türüdür.

Was this helpful?
7
8
“Rol ismi” neden kullanılır?

Varlıklar arasındaki ilişkinin doğasını daha iyi açıklamak için kullanılır.

Was this helpful?
6
6
“Çoklu değer özelliği” nedir?

Birden fazla değer alabilen bir özelliktir.

Was this helpful?
7
7
“Kısıtlama” ERD’de neyi belirtir?

Varlıklar veya ilişkiler arasındaki belirli kural veya sınırlamaları belirtir.

Was this helpful?
8
8
ERD’de bir “alt tür” nedir?

Bir üst tür/varlık kategorisinden türetilen spesifik bir varlık türüdür.

Was this helpful?
7
7
“Genelleme” ne anlama gelir ERD’de?

Alt türlerin bir üst türde toplandığı yapıdır.

Was this helpful?
7
8
“Aggregation” (toplama) nedir ERD’de?

Bir varlığın veya ilişkinin, başka bir ilişkinin bir parçası olarak tanımlandığı kavramdır.

Was this helpful?
8
8
“Özellik hiyerarşisi” nedir?

Bir özelliğin alt özelliklere ayrıldığı yapıdır.

Was this helpful?
7
7

Veritabanı Göçü

Veritabanı göçü nedir?

Veritabanı içeriğinin bir veritabanı yönetim sisteminden (DBMS) diğerine taşınması sürecidir.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı göçü neden gereklidir?

Teknolojik güncellemeler, performans iyileştirmeleri, maliyet tasarrufları veya iş ihtiyaçları nedeniyle gerekebilir.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı göçü sırasında hangi zorluklarla karşılaşılabilir?

Veri uyumsuzluğu, uygulama bağımlılıkları, göç sırasında oluşabilecek kesintiler ve performans sorunları.

Was this helpful?
8
8
ETL nedir ve veritabanı göçüyle nasıl ilişkilidir?

ETL, Extract, Transform, Load’ın kısaltmasıdır ve veriyi bir kaynaktan alıp dönüştürerek başka bir hedefe yüklemek için kullanılır. Bu, veritabanı göçü sırasında kullanılan bir yöntemdir.

Was this helpful?
7
8
Göç sırasında performansı nasıl optimize edebilirsiniz?

Göç işlemlerini düşük trafikli zamanlarda gerçekleştirmek, kaynak ve hedef sistemler için doğru donanımı ve ağı kullanmak ile.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı göçü sırasında ne tür güvenlik önlemleri alınmalıdır?

Veri şifreleme, güvenli veri aktarım protokolleri kullanma ve hassas verilere erişimi kısıtlama.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı göç araçları nelerdir?

AWS Database Migration Service, Oracle Data Pump, Microsoft SQL Server Migration Assistant.

Was this helpful?
8
8
Göç sırasında veri dönüştürme nedir?

Verinin bir format veya yapıdan diğerine değiştirilmesi sürecidir.

Was this helpful?
8
8
Göçün başarılı olduğunu nasıl doğrulayabilirsiniz?

Veri bütünlüğü kontrolü, performans testleri ve uygulama entegrasyon testleri yaparak.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı göçü sırasında versiyon uyumluluğu nasıl sağlanır?

Hedef DBMS’nin, kaynak DBMS’nin desteklediği özelliklere ve sürüme sahip olmasını garantileyerek.

Was this helpful?
8
7
Downtime nedir ve göç sırasında nasıl minimize edilir?

Sistem veya servisin kullanılamadığı süre. Göç işlemlerini dikkatlice planlayarak ve göçü aşamalara bölerek minimize edilir.

Was this helpful?
8
8
Göç öncesi ve sonrası yedekleme neden önemlidir?

Olası veri kaybını önlemek ve göç sırasında karşılaşılan sorunlarda geri dönüş yapabilmek için.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı göçü sırasında hangi belgeler hazırlanmalıdır?

Göç planı, risk değerlendirmesi, veri haritalama dokümanı, test planı ve geri dönüş planı.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı göçü sırasında karşılaşılabilecek en yaygın sorunlar nelerdir?

Veri uyumsuzluğu, bağımlılık hataları, performans sorunları ve güvenlik endişeleri.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı göçü sırasında “data integrity” nasıl korunur?

Veri doğrulama kontrolleri, bütünlük kısıtlamaları ve göç sonrası denetimler yaparak.

Was this helpful?
9
9
Hangi durumlarda veritabanı göçü önerilmez?

Mevcut sistemde ciddi performans veya güvenlik sorunları yoksa ve göç maliyeti veya riski çok yüksekse.

Was this helpful?
9
9
“Database replication” ile “database migration” arasındaki fark nedir?

Replikasyon, verinin bir veya daha fazla konuma kopyalanmasıdır. Göç, verinin bir konumdan diğerine taşınmasıdır.

Was this helpful?
9
9
Göç sırasında “data deduplication” nedir?

Yinelenen veri kopyalarını tanımlama ve kaldırma işlemidir.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı göçü sırasında “data cleansing” neden önemlidir?

Hatalı, eksik veya tutarsız veriyi düzeltmek için.

 

Was this helpful?
9
9

SQL

SQL nedir?

SQL, veritabanlarında veri sorgulamak, almak, ekleme yapmak ve güncellemek için kullanılan yapılandırılmış sorgulama dilidir.

Was this helpful?
9
9
SQL’nin anahtar bileşenleri nelerdir?

DDL (Data Definition Language), DML (Data Manipulation Language) ve DCL (Data Control Language).

Was this helpful?
9
9
“SELECT” ifadesi ne işe yarar?

Veritabanından veri almak için kullanılır.

Was this helpful?
7
8
“WHERE” şartı nasıl kullanılır?

Sorgulanan veri üzerinde belirli bir kriteri temel alarak filtreleme yapmak için kullanılır.

Was this helpful?
9
9
“JOIN” operasyonu nedir?

İki veya daha fazla tabloyu belirli bir kriterde birleştirmek için kullanılır.

Was this helpful?
9
9
“INNER JOIN” ve “LEFT JOIN” arasındaki fark nedir?

“INNER JOIN” sadece eşleşen satırları döndürürken, “LEFT JOIN” ilk tablodaki tüm satırları ve eşleşen satırları döndürür.

Was this helpful?
9
9
“GROUP BY” ifadesi ne işe yarar?

Belirli bir özelliğe göre veriyi gruplamak için kullanılır.

Was this helpful?
9
9
“ORDER BY” ifadesi ne yapar?

Sorgulanan veriyi belirli bir özelliğe göre sıralar.

Was this helpful?
19
9
“HAVING” şartı neden kullanılır?

“GROUP BY” ile oluşturulan gruplar üzerinde koşul belirtmek için kullanılır.

Was this helpful?
9
9
SQL’de bir tabloya nasıl yeni bir sütun eklenir?

“ALTER TABLE” komutu ile birlikte “ADD COLUMN” ifadesi kullanılır.

Was this helpful?
9
9
“PRIMARY KEY” nedir?

Bir tabloda her satırı benzersiz olarak tanımlayan sütundur.

Was this helpful?
9
8
“FOREIGN KEY” ne işe yarar

Bir tablonun sütununu, başka bir tablonun “PRIMARY KEY” sütunuyla ilişkilendiren anahtardır.

Was this helpful?
9
9
SQL’de bir tablo nasıl oluşturulur?

“CREATE TABLE” ifadesi kullanılarak.

Was this helpful?
9
9
“UNIQUE” kısıtlaması ne anlama gelir?

Bir sütundaki tüm değerlerin benzersiz olmasını garanti eder.

Was this helpful?
9
9
“DROP” ifadesi ne işe yarar?

Belirli bir nesneyi (tablo, index vb.) veritabanından siler.

Was this helpful?
9
9
“UPDATE” ifadesi nasıl kullanılır?

Mevcut veritabanı kayıtlarını değiştirmek için kullanılır.

Was this helpful?
9
9
“DISTINCT” anahtar kelimesi ne işe yarar?

Sorgudan dönen sonuçlardaki benzersiz değerleri getirir.

Was this helpful?
9
9
“INDEX” nedir ve neden kullanılır?

Veritabanında sorgu performansını artırmak için kullanılır.

Was this helpful?
9
9
“SUBQUERY” nedir?

Bir sorgu içinde başka bir sorguyu temsil eden ifadedir.

Was this helpful?
9
9
SQL’de tarih fonksiyonları nelerdir?

DATE(), NOW(), MONTH(), YEAR(), DAY() vb. gibi fonksiyonlar tarih ve saatle ilgili işlemler için kullanılır.

Was this helpful?
9
9
SQL “IN” şartı nasıl kullanılır?

Bir sütundaki değerin belirli bir değer kümesi içinde olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Was this helpful?
7
6
“NULL” değeri ne anlama gelir SQL’de?

Bir sütundaki değerin bilinmediğini veya mevcut olmadığını gösterir.

Was this helpful?
7
7
SQL’de bir tablodan nasıl veri silinir?

“DELETE” ifadesi kullanılarak.

Was this helpful?
8
8
“TRUNCATE” ve “DELETE” arasındaki fark nedir?

“TRUNCATE” tabloyu hızla boşaltırken, “DELETE” belirli kayıtları siler.

Was this helpful?
6
6
SQL “LIKE” operatörü ne işe yarar?

Bir sütundaki değerlerin belirli bir kalıpla eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek için kullanılır.

Was this helpful?
7
7
“BETWEEN” operatörü ne işe yarar SQL’de?

Bir değerin belirli iki değer arasında olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Was this helpful?
8
8
“COUNT()” fonksiyonu ne işe yarar?

Belirli bir sütundaki öğe sayısını döndürür.

Was this helpful?
7
8
“NOT” operatörü nasıl kullanılır SQL’de?

Belirli bir koşulun yanlış olduğunu kontrol etmek için kullanılır.

Was this helpful?
7
7
“AUTO_INCREMENT” ne işe yarar?

Bir sütundaki değerin otomatik olarak artırılmasını sağlar.

Was this helpful?
7
7
“CASCADE” şartı ne anlama gelir?

Bir anahtarın bağlı olduğu diğer tablolard

Was this helpful?
8
8

Veritabanı Caching

Veritabanı caching nedir?

Veritabanı sorgularından dönen sonuçların hızlı erişim için geçici bir depolama alanında saklanması sürecidir.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı caching’in avantajları nelerdir?

Sorgu performansının artırılması, veritabanı yükünün azaltılması ve genel sistem tepki süresinin kısaltılması.

Was this helpful?
9
9
Cache belleğinde saklanan veri ne kadar süreyle saklanır?

Cache politikalarına ve yapılandırmalara bağlı olarak, belirlenen bir süre boyunca veya belirli bir duruma kadar saklanabilir.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı cache belleği nerede saklanır?

Genellikle RAM’de (ana bellekte) saklanır çünkü hızlı erişim için uygundur.

Was this helpful?
8
8
Cache hit nedir?

İstenen verinin cache belleğinde bulunduğu ve bu bellekten alındığı durumdur.

Was this helpful?
8
8
Cache miss nedir?

İstenen verinin cache belleğinde bulunmadığı ve bu nedenle veritabanından alınması gerektiği durumdur.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı caching teknikleri nelerdir?

Sorgu sonucu caching, nesne seviyesi caching ve tam sayfa caching.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı cache’ini ne zaman temizlemeliyiz?

Verinin güncellendiği, cache’in dolduğu veya geçersiz olduğu durumlarda.

 

Was this helpful?
8
8
Distributed caching nedir?

Cache’in birden fazla sunucu veya lokasyonda dağıtılarak saklandığı bir yöntemdir.

Was this helpful?
8
8
Cache eviction nedir?

Cache’te yer açmak için eski veya kullanılmayan verilerin otomatik olarak kaldırılmasıdır.

Was this helpful?
8
8
Memcached nedir?

Yüksek performanslı, genel amaçlı, dağıtık bir nesne caching sistemidir.

Was this helpful?
8
8
Redis nedir ve nasıl çalışır?

Açık kaynaklı, anahtar-değer depolama yapısında bir in-memory veritabanıdır. Veriyi RAM’de saklayarak hızlı erişim sağlar.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı caching ile CDN (Content Delivery Network) arasındaki fark nedir?

Veritabanı caching, veritabanı sorgu sonuçlarını saklar, CDN ise genellikle web içeriğini (resimler, CSS, JS) coğrafi olarak dağıtılmış sunucularda saklar.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı caching’in dezavantajları nelerdir?

Bellek tüketimi, veri tutarsızlığı riski ve cache yönetiminin karmaşıklığı.

Was this helpful?
8
8
Cache coherency nedir?

Farklı cache kopyaları arasında veri tutarlılığının korunmasını ifade eder.

Was this helpful?
8
8
TTL (Time-to-Live) caching’de neyi ifade eder?

Bir cache öğesinin ne kadar süreyle saklanacağını belirten zaman dilimidir.

Was this helpful?
8
8
Write-through cache stratejisi nedir?

Veri hem cache’e hem de ana depolama alanına (örn. veritabanı) eşzamanlı olarak yazılır.

Was this helpful?
8
8
Write-back cache stratejisi nedir?

Veri önce cache’e yazılır. Belirli bir koşul veya süre sonunda ana depolama alanına yazılır.

Was this helpful?
8
8
Lazy loading nedir?

Verinin sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğunda yüklenmesi yaklaşımıdır.

Was this helpful?
8
8
Eager loading nedir?

Verinin önceden yüklenmesi ve gerektiğinde hemen kullanılabilir olması yaklaşımıdır.

Was this helpful?
8
8
Denetim izi (Audit trail) nedir?

Veritabanındaki belirli olaylar veya değişiklikler üzerinde gerçekleşen aktivitelerin kaydedildiği kronolojik bir kayıttır.

Was this helpful?
8
8

Normalizasyon

Normalizasyon nedir?

Normalizasyon, veritabanı tasarımını optimize etmek için tekrarlanan veriyi ortadan kaldırmak ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan bir süreçtir.

Was this helpful?
9
9
Neden normalizasyon yaparız?

Veri tekrarını azaltmak, veri bütünlüğünü sağlamak ve veritabanı tasarımını optimize etmek için normalizasyon yapılır.

Was this helpful?
9
9
Birinci Normal Form (1NF) nedir?

Bir tablonun her sütununun atomik değerlere sahip olduğu ve her sütunun benzersiz bir değere sahip olduğu normal formdur.

Was this helpful?
8
9
İkinci Normal Form (2NF) nedir?

1NF’de olan bir tablonun, anahtar olmayan tüm sütunlarının tamamının anahtar sütuna tamamen bağlı olduğu normal formdur.

Was this helpful?
9
9
Üçüncü Normal Form (3NF) nedir?

2NF’de olan bir tablonun, anahtar olmayan sütunların diğer anahtar olmayan sütunlara bağımlı olmadığı normal formdur.

Was this helpful?
9
9
BCNF (Boyce-Codd Normal Form) nedir?

3NF’de olan bir tablonun, tüm belirleyicilerinin kandidat anahtar olduğu normal formdur.

Was this helpful?
9
9
Dördüncü Normal Form (4NF) nedir?

Bir tablonun multi-valued bağımlılıklarından arındırıldığı normal formdur.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı normalizasyonunun avantajları nelerdir?

Veri tekrarının azaltılması, veri bütünlüğünün artırılması, sorgu performansının iyileştirilmesi ve veritabanı değişikliklerinin kolaylaştırılması.

Was this helpful?
6
6
Normalizasyonun dezavantajları nelerdir?

Bazı durumlarda performansın düşebilmesi ve karmaşıklığın artması

Was this helpful?
7
7
Normalizasyon sürecinde hangi adımları izlemeliyiz?

Veri tekrarlarını ve bağımlılıklarını belirlemek, veritabanını 1NF, 2NF, 3NF ve gerektiğinde diğer normal formlara getirmek

Was this helpful?
7
7
“Anahtar” nedir normalizasyonda?

Bir tablodaki kayıtları benzersiz şekilde tanımlayan bir veya daha fazla sütundur.

Was this helpful?
8
8
Normalizasyon sırasında “fonksiyonel bağımlılık” ne anlama gelir?

Bir sütunun değerinin, başka bir sütunun değerine bağımlı olduğu durumdur.

Was this helpful?
7
7
“Tam fonksiyonel bağımlılık” nedir?

Bir sütunun değerinin, bir bileşik anahtarın tüm sütunlarına bağımlı olduğu durumdur.

Was this helpful?
8
8
Kısmi fonksiyonel bağımlılık” nedir?

Bir sütunun değerinin, bir bileşik anahtarın sadece bir kısmına bağımlı olduğu durumdur.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı denormalizasyonu nedir?

Performansı artırmak için normalizasyonun kısmen geri alınması sürecidir.

Was this helpful?
7
7
“Transitive Dependency” nedir?

Anahtar olmayan bir sütunun, diğer anahtar olmayan bir sütuna bağımlı olduğu durumdur.

Was this helpful?
7
7

Veritabanı Denetimi

Veritabanı denetimi nedir?

Veritabanı etkinliklerinin izlenmesi, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı denetiminin amacı nedir?

Veri bütünlüğünü, güvenliğini ve veritabanı yönetim sistemlerinin uyumunu sağlamak.

Was this helpful?
7
8
Veritabanı denetimi neden önemlidir?

Veri ihlallerini, yanlış kullanımları tespit etmek ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı denetiminde hangi tür aktiviteler izlenir?

Oturum açma denemeleri, veri değişiklikleri, sorgular ve sistem değişiklikleri.

Was this helpful?
8
8
Dinamik denetim nedir?

Belirli olaylar meydana geldiğinde otomatik olarak başlatılan denetim türüdür.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı denetimi sırasında hangi zorluklarla karşılaşılabilir?

Büyük veri hacmi, performans düşüşleri ve yanıltıcı alarm oranı.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı denetimi nasıl yapılandırılır?

Veritabanı yönetim sisteminde (DBMS) bulunan denetim ayarları ve araçları kullanılarak.

Was this helpful?
8
8
Denetim kayıtları nerede saklanır?

Genellikle özel denetim log dosyalarında veya ayrı bir denetim veritabanında saklanır.

Was this helpful?
8
8
Proaktif denetim nedir?

Olası tehditleri ve riskleri önceden tespit etmek için gerçekleştirilen denetim türüdür.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı denetimi sırasında hangi güvenlik endişeleri olabilir?

Denetim kayıtlarının yetkisiz erişim, değiştirilmesi veya silinmesi.

Was this helpful?
7
7
Reaktif denetim nedir?

Belirli bir olay veya ihlal meydana geldikten sonra gerçekleştirilen denetim türüdür.

Was this helpful?
7
7
Data masking nedir?

Hassas verinin, denetim veya test sırasında orijinalini gizlemek için değiştirilmesidir.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı denetim araçları nelerdir?

IBM Guardium, Oracle Audit Vault, McAfee Database Activity Monitoring.

Was this helpful?
7
7
Denetim politikası nedir?

Denetimin ne zaman, nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirileceğini belirleyen kurallar ve prosedürler setidir.

Was this helpful?
7
6
Veritabanı denetimi performansı nasıl etkiler?

Aktif denetim, sorgu performansını bir dereceye kadar yavaşlatabilir, ancak modern sistemlerde bu etki genellikle minimaldir.

Was this helpful?
7
7
Denetim kayıtlarını kimler görebilir?

Genellikle sadece yetkilendirilmiş veritabanı yöneticileri, güvenlik uzmanları veya uyum görevlileri.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı denetiminin yasal gereklilikleri nelerdir?

GDPR, HIPAA gibi yasalar, belirli verilerin nasıl saklandığına ve erişildiğine dair denetim gerekliliklerini belirler.

Was this helpful?
7
7
Statik denetim nedir?

Veritabanının belirli bir zamandaki durumunu değerlendiren denetim türüdür.

Was this helpful?
7
7
Denetim izinin avantajları nelerdir?

Hataların veya ihlallerin tespiti, sistem güvenliğinin artırılması, uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması.

Was this helpful?
7
7

Veritabanı İndeksleme

Veritabanı indeksleme nedir?

Veritabanında veriye hızlı erişimi sağlamak için kullanılan bir veri yapısıdır.

Was this helpful?
9
9
İndeksler neden kullanılır?

Sorgu performansını artırmak ve veri arama süresini minimize etmek için.

Was this helpful?
9
9
İndeksler nasıl çalışır?

İndeksler, verinin hızla sorgulanabileceği bir yapıda anahtar-değer çiftleri olarak saklanır.

Was this helpful?
9
9
“Clustered index” nedir?

Veriyi fiziksel olarak sıralayarak depolar. Her veritabanı tablosunda sadece bir tane bulunabilir.

Was this helpful?
9
9
“Non-clustered index” nedir?

Veriyi fiziksel olarak sıralamaz, ayrı bir yerde anahtar-değer çiftleri olarak saklanır.

Was this helpful?
9
9
İndekslerin performans üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

Verinin ekleme, güncelleme ve silme işlemleri sırasında indekslerin de güncellenmesi gerektiğinden bu işlemlerin yavaşlamasına neden olabilir.

Was this helpful?
9
9
“B-tree” indeksi nedir?

Dengeleme ağaç yapısını kullanan ve veritabanı indekslemede yaygın olarak kullanılan bir indeks türüdür.

Was this helpful?
9
9
“Bitmap index” nedir ve ne zaman kullanılır?

Sütun değerlerini bit dizisi olarak temsil eden bir indeks türüdür. Genellikle düşük kardinaliteye sahip sütunlar için kullanılır.

Was this helpful?
9
9
İndekslemek için hangi sütunları seçmeliyiz?

Sıkça sorgulanan, WHERE koşullarında kullanılan ve yüksek kardinaliteye sahip sütunlar genellikle indekslenmelidir.

Was this helpful?
9
9
“Full table scan” nedir?

İndeks kullanılmadan tablodaki tüm satırların tarandığı bir sorgu türüdür.

Was this helpful?
9
9
“Composite index” nedir?

İki veya daha fazla sütunu kapsayan bir indekstir.

Was this helpful?
7
7
İndeks oluştururken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

Sütunun kardinalitesi, sorgu performansı, verinin değişiklik sıklığı.

Was this helpful?
7
7
“Sparse index” nedir?

Sadece bazı anahtar değerleri için gösterici içeren bir indeks türüdür.

Was this helpful?
7
7
“Dense index” nedir?

Her anahtar değeri için bir gösterici içeren bir indeks türüdür.

Was this helpful?
7
7
İndeksleri ne zaman yeniden oluşturmalı veya yeniden düzenlemeliyiz?

İndeks parçalanmışsa veya performans sorunları yaşandığında.

Was this helpful?
7
7
İndeks kardinalitesi nedir?

İndekslenen sütundaki benzersiz değerlerin sayısıdır.

Was this helpful?
7
7
“Hash index” nedir?

Anahtar değerlerini hash fonksiyonuyla hash değerlerine dönüştüren bir indeks türüdür.

Was this helpful?
7
6
“Adaptive index” nedir?

Sorgu çalışma zamanı boyunca otomatik olarak ayarlanabilen ve optimize edilen bir indeks türüdür.

Was this helpful?
7
7
İndeks parçalanması nedir?

İndeks verisinin fiziksel depolama altyapısında sürekliliğinin bozulması durumudur.

Was this helpful?
7
7
“Covering index” nedir?

Bir sorgunun tüm sütunlarına cevap verebilen indekstir.

Was this helpful?
7
7

Transaksiyon Yönetimi

Transaksiyon nedir?

Veritabanında bir veya birden fazla işlemi içeren mantıklı bir iş birimidir.

Was this helpful?
8
9
Transaksiyonların temel özellikleri nelerdir (ACID)?

Atomicity (Atomiklik), Consistency (Tutarlılık), Isolation (İzolasyon) ve Durability (Kalıcılık).

Was this helpful?
9
9
“Atomicity” (Atomiklik) nedir?

Transaksiyonun ya tamamen gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmemesi ilkesidir.

Was this helpful?
9
9
“Consistency” (Tutarlılık) nedir?

Transaksiyon öncesi ve sonrası veritabanının tutarlı bir durumda olmasını garantiler.

Was this helpful?
9
9
“Isolation” (İzolasyon) nedir?

Eşzamanlı çalışan transaksiyonların birbirinden izole edilerek, bir transaksiyonun diğerine etki etmemesi ilkesidir.

Was this helpful?
9
9
“Durability” (Kalıcılık) nedir?

Transaksiyon tamamlandıktan sonra yapılan değişikliklerin kalıcı olması ilkesidir.

Was this helpful?
9
9
Transaksiyonların başarısız olma nedenleri nelerdir?

Sistem hataları, uygulama hataları, eşzamanlılık kontrolü çakışmaları.

Was this helpful?
9
9
“Commit” işlemi nedir?

Transaksiyonun başarıyla tamamlandığını ve yapılan değişikliklerin veritabanına kalıcı olarak yazıldığını belirten işlemdir.

Was this helpful?
9
9
“Rollback” işlemi nedir?

Transaksiyonun başarısız olması durumunda yapılan değişiklikleri geri alma işlemidir.

Was this helpful?
9
9
Deadlock” nedir?

İki veya daha fazla transaksiyonun, birbirlerinin tamamlanmasını beklediği bir durumdur.

Was this helpful?
9
9
“Savepoint” nedir?

Transaksiyon içerisinde belirlenen bir noktadır ve hata durumunda bu noktaya kadar geri dönülmesini sağlar.

Was this helpful?
7
7
Transaksiyon izolasyon seviyeleri nelerdir?

Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read ve Serializable.

Was this helpful?
7
7
“Read Uncommitted” izolasyon seviyesi nedir?

Bir transaksiyonun, diğer transaksiyonlar tarafından henüz commit edilmemiş değişiklikleri okuyabildiği izolasyon seviyesidir.

Was this helpful?
8
8
“Read Committed” izolasyon seviyesi nedir?

Bir transaksiyonun sadece commit edilmiş değişiklikleri okuyabildiği izolasyon seviyesidir.

Was this helpful?
8
8
“Repeatable Read” izolasyon seviyesi nedir?

Bir transaksiyon sırasında okunan verinin, bu transaksiyon sırasında değiştirilmediğini garantileyen izolasyon seviyesidir.

Was this helpful?
7
7
“Serializable” izolasyon seviyesi nedir?

Transaksiyonların sıralı bir şekilde gerçekleştirildiği en yüksek izolasyon seviyesidir.

Was this helpful?
7
7
“Two-Phase Commit” nedir?

Dağıtık transaksiyonların tüm katılımcılar arasında güvenli bir şekilde commit veya rollback yapılmasını koordine eden bir protokoldür.

Was this helpful?
6
6
Transaksiyon logları neden önemlidir?

Sistem çökmeleri veya hatalar durumunda veritabanının kurtarılabilmesi için gereklidir.

Was this helpful?
7
7
Eşzamanlılık kontrolü nedir?

Birden fazla transaksiyonun eşzamanlı çalışmasının ve veritabanı bütünlüğünün korunmasının yönetimidir.

Was this helpful?
7
7
“Optimistic Concurrency Control” nedir?

Transaksiyonların çakışma olmadan tamamlandığı varsayımıyla çalışan bir eşzamanlılık kontrol yöntemidir.

Was this helpful?
7
7

Yedekleme ve Kurtarma

Yedekleme (backup) nedir?

Verinin bir kopyasının, veri kaybı veya bozulma durumunda geri yükleme amacıyla saklanmasıdır.

Was this helpful?
9
9
Yedekleme stratejileri nelerdir?

Tam yedekleme (full backup), artımlı yedekleme (incremental backup) ve farklı yedekleme (differential backup) başlıca stratejilerdir.

Was this helpful?
9
9
Tam yedekleme (full backup) nedir?

Veritabanının tamamının yedeklenmesidir.

Was this helpful?
9
9
Artımlı yedekleme (incremental backup) nedir?

Son yedeklemeden bu yana yapılan değişiklikleri yedekler.

Was this helpful?
9
9
Farklı yedekleme (differential backup) nedir?

Son tam yedeklemeden bu yana yapılan değişiklikleri yedekler.

Was this helpful?
9
9
Yedekleme sıklığı neye bağlıdır?

Veritabanı büyüklüğüne, değişiklik sıklığına ve veri kaybına toleransa bağlı olarak değişir.

Was this helpful?
9
9
Yedekler nerede saklanmalıdır?

Güvende olmalarını sağlamak için farklı bir fiziksel konumda veya bulutta saklanmalıdır.

Was this helpful?
9
9
Yedeklerin şifrelenmesi neden önemlidir?

Yetkisiz erişimi ve veri ihlalini engellemek için.

Was this helpful?
9
8
Kurtarma (recovery) nedir?

Bir hata, sistem çökmesi veya veri kaybı durumunda veritabanının önceki bir durumuna geri getirilmesi işlemidir.

Was this helpful?
9
9
RPO (Recovery Point Objective) nedir?

Veri kaybı toleransının bir ölçüsüdür ve son yedekleme ile gerçek veri kaybı arasındaki zamanı belirtir.

Was this helpful?
9
9
RTO (Recovery Time Objective) nedir?

Bir kesinti sonrası hizmetin ne kadar süre içinde geri getirilmesi gerektiğini belirten bir ölçüttür.

Was this helpful?
8
8
Soğuk yedekleme (cold backup) nedir?

Veritabanının çalışmadığı bir durumda gerçekleştirilen yedekleme türüdür.

Was this helpful?
7
7
Sıcak yedekleme (hot backup) nedir?

Veritabanının aktif olarak çalıştığı bir durumda gerçekleştirilen yedekleme türüdür.

Was this helpful?
7
7
Yedekleme yazılımları nelerdir?

Acronis, Veeam, Symantec Backup Exec, Oracle RMAN gibi birçok farklı yedekleme yazılımı bulunmaktadır.

Was this helpful?
6
7
Yedekler nasıl doğrulanır?

Yedeklerin bütünlüğünü ve geri yüklenebilirliğini kontrol etmek için düzenli olarak geri yükleme testleri yapılır.

Was this helpful?
7
7
“Point-in-time recovery” nedir?

Veritabanının belirli bir zaman noktasına geri getirilmesi işlemidir.

Was this helpful?
7
7
Yedekleme sırasında veri bütünlüğü nasıl korunur?

Yedekleme yazılımları genellikle veri bütünlüğünü kontrol eden mekanizmalara sahiptir.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı yedeklemesinde “snapshot” nedir?

Veritabanının belirli bir zaman noktasındaki durumunun bir görüntüsüdür.

Was this helpful?
7
7
“Log shipping” nedir?

Değişiklikleri yansıtmak için transaksiyon loglarının düzenli olarak başka bir sunucuya kopyalandığı bir yedekleme yöntemidir.

Was this helpful?
7
7
Yedekleme sırasında performans üzerindeki etkisi nasıl minimize edilir?

Yedeklemeler genellikle düşük iş yükü zamanlarında veya veritabanı trafiğinin az olduğu zamanlarda yapılır.

Was this helpful?
9
9

Veritabanı Güvenliği

Veritabanı güvenliği nedir?

Veritabanı içeriğinin korunmasını, yetkisiz erişimlerin engellenmesini ve veri bütünlüğünün sağlanmasını ifade eder.

Was this helpful?
6
6
Veritabanı güvenliğinin bileşenleri nelerdir?

Kimlik doğrulama, yetkilendirme, şifreleme, denetim ve günlükleme.

Was this helpful?
6
6
Kimlik doğrulama (authentication) nedir?

Kullanıcının iddia ettiği kimliğin doğruluğunun kontrol edilmesi işlemidir.

Was this helpful?
8
8
Yetkilendirme (authorization) nedir?

Bir kullanıcının veritabanındaki belirli kaynaklara veya işlemlere erişim yetkisinin olup olmadığının kontrolüdür.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı şifrelemesi nedir?

Veriye yetkisiz erişimi engellemek için verinin kodlanması işlemidir.

Was this helpful?
8
8
SQL enjeksiyonu (SQL Injection) nedir?

Yetkisiz kişilerin SQL sorgularını manipüle ederek veritabanına zararlı komutlar göndermesidir.

Was this helpful?
8
8
“Data masking” nedir?

Hassas verilerin gerçek değerlerinin gizlenerek değiştirilmesi işlemidir.

Was this helpful?
8
8
“Database firewall” nedir?

Veritabanına gelen trafiği izleyen ve zararlı trafiği engelleyen bir güvenlik çözümüdür.

Was this helpful?
8
8
Denetim (audit) kaydı nedir?

Veritabanındaki işlemleri takip etmek için tutulan kayıttır.

Was this helpful?
8
8
“Row-level security” nedir?

Kullanıcının sadece belirli satırlara erişimine izin veren bir güvenlik önlemidir.

Was this helpful?
8
8
Data Loss Prevention (DLP)” nedir?

Hassas verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini veya paylaşılmasını engelleyen bir yaklaşımdır.

Was this helpful?
8
8
“Database Activity Monitoring (DAM)” nedir?

Veritabanı aktivitesinin sürekli olarak izlenmesi ve potansiyel güvenlik tehditlerinin tespit edilmesidir.

Was this helpful?
8
8
Kullanıcı rolleri neden önemlidir?

Roller, kullanıcılara belirli izinleri kolayca atamak ve yönetmek için kullanılır.

Was this helpful?
8
8
TDE (Transparent Data Encryption) nedir?

Veritabanının dinlenme sırasında şifrelenmesini sağlayan bir şifreleme yöntemidir.

Was this helpful?
8
8
“Data-at-rest encryption” nedir?

Depolanmış verinin şifrelenmesidir.

Was this helpful?
8
8
“Data-in-transit encryption” nedir?

Veri transferi sırasında verinin şifrelenmesidir.

Was this helpful?
8
8
“Privilege escalation” nedir?

Yetkisiz kullanıcıların yetki seviyelerini artırarak erişim haklarını genişletmeye çalışmasıdır.

Was this helpful?
8
8
“Role-Based Access Control (RBAC)” nedir?

Kullanıcılara erişim haklarını roller üzerinden atanmasını sağlayan bir yönetim modelidir.

Was this helpful?
8
8
“Database patching” nedir?

Veritabanı yazılımındaki güvenlik açıklarını kapatmak için yapılan güncellemelerdir.

Was this helpful?
8
8
“Redaction” nedir?

Hassas bilgilerin gizlenerek görüntülenmesidir.

Was this helpful?
7
7
“NoSQL” nedir?

Geleneksel ilişkisel veritabanı modeline uymayan, genellikle dağıtık veri depolama sistemlerine verilen isimdir.

Was this helpful?
8
7

Dağıtık Veritabanları

Dağıtık veritabanı nedir?

Fiziksel olarak farklı lokasyonlarda bulunan fakat birlikte çalışarak tek bir veritabanı gibi davranan veritabanı sistemlerine denir.

Was this helpful?
8
8
CAP teoremi nedir?

Dağıtık veritabanı sistemlerinin eş zamanlılık (consistency), erişilebilirlik (availability) ve bölge toleransı (partition tolerance) arasında en fazla ikisini garanti edebileceğini belirten bir ilkedir.

Was this helpful?
8
8
“Sharding” nedir?

Büyük bir veritabanını daha küçük parçalara bölme ve bu parçaları farklı sunucularda saklama yöntemidir.

Was this helpful?
8
8
“Replication” nedir?

Veritabanının kopyalarının birden fazla sunucuda tutulması işlemidir.

Was this helpful?
8
8
“Eventual Consistency” nedir?

Dağıtık sistemlerde, tüm kopyaların bir noktada aynı değeri alacağı, fakat bu sürecin zaman alabileceği anlamına gelir.

Was this helpful?
8
9
Cassandra, hangi tür bir dağıtık veritabanıdır?

NoSQL ve geniş ölçekli dağıtık veritabanıdır.

Was this helpful?
8
8
“DynamoDB” hangi şirkete aittir?

Amazon Web Services (AWS).

Was this helpful?
8
8
“BASE” modeli nedir?

Dağıtık veritabanları için tasarlanmış, Eventually Consistent prensibine dayalı bir veritabanı modelidir.

Was this helpful?
8
8
Dağıtık veritabanlarında “leader” ve “follower” kavramları neyi ifade eder?

“Leader”, yazma işlemleri için ana kaynak olarak hizmet ederken, “follower”lar bu veriyi replike eden ve genellikle okuma işlemleri için kullanılan kopyalardır.

Was this helpful?
8
8
Dağıtık sistemlerde “quorum” nedir?

İşlemi tamamlamak veya bir değeri doğrulamak için gereken minimum kopya sayısını ifade eder.

Was this helpful?
8
8
“CockroachDB” özelliği nedir?

Yüksek mevcudiyetli, dağıtık SQL veritabanıdır.

Was this helpful?
8
8
“Riak” hangi tür bir veritabanıdır?

Dağıtık bir NoSQL veritabanıdır.

Was this helpful?
8
8
Dağıtık veritabanlarında “failover” ne demektir?

Bir sunucunun başarısız olması durumunda trafiğin otomatik olarak diğer sunuculara yönlendirilmesi işlemidir.

Was this helpful?
8
8
MongoDB” nasıl bir veritabanı sistemidir?

Belge tabanlı bir NoSQL veritabanı sistemidir.

Was this helpful?
8
8
“Paxos” ve “Raft” ne için kullanılır?

Dağıtık sistemlerde konsensüs algoritması olarak kullanılırlar.

Was this helpful?
8
8
“ACID” özellikleri nedir?

Atomiklik (Atomicity), Tutarlılık (Consistency), İzole edilmişlik (Isolation) ve Dayanıklılık (Durability) prensiplerini ifade eder.

Was this helpful?
8
8
“Two-Phase Commit” nedir?

Dağıtık sistemlerde işlemlerin doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti altına almak için kullanılan bir protokoldür.

Was this helpful?
8
8
“Gossip Protocol” nedir?

Dağıtık sistemlerde düğümler arasında bilgi paylaşımı için kullanılan bir iletişim protokolüdür.

Was this helpful?
8
8
“HBase” hangi tür bir veritabanıdır?

Büyük ölçekli dağıtık veri depolama için tasarlanmış bir NoSQL veritabanıdır.

Was this helpful?
8
8

Veritabanı Optimizasyonu

Veritabanı Optimizasyonu

Veritabanının performansını, güvenilirliğini ve veri erişim hızını artırmak için yapılan teknik ve stratejik iyileştirmeler bütünüdür.

Was this helpful?
8
8
“Veritabanı indeksleme” nedir?

Veritabanındaki sorgu performansını artırmak için kullanılan bir yapıdır; bu sayede verilere erişim süresi kısaltılır.

Was this helpful?
8
8
“Query Plan” nedir?

Veritabanı sorgularının nasıl çalıştırılacağını belirten adımların ve stratejilerin özeti.

Was this helpful?
8
8
Normalizasyon nasıl veritabanı performansına etki eder?

Normalizasyon, veri tekrarını azaltır, bu da veri bütünlüğünü artırır fakat bazen sorgu performansını azaltabilir.

Was this helpful?
8
8
“Denormalizasyon” nedir?

Veritabanı performansını artırmak amacıyla yapısal değişiklikler yapma sürecidir; genellikle sorgu hızını artırmak için kullanılır.

Was this helpful?
8
8
“Partitioning” nedir?

Büyük veritabanı tablolarını daha yönetilebilir ve erişilebilir parçalara bölme işlemidir.

Was this helpful?
8
8
“Caching” nasıl veritabanı performansını etkiler?

Sık kullanılan veriyi hafızada tutarak veritabanına erişim hızını artırır.

Was this helpful?
8
8
“Lazy Loading” nedir?

Veriyi sadece gerektiğinde yükleyen bir tekniktir, bu sayede gereksiz yüklemelerden kaçınılır.

Was this helpful?
7
8
“Bulk Insert” nedir?

Birden fazla veri kaydını tek bir işlemle veritabanına eklemek için kullanılır, bu sayede performans artar.

Was this helpful?
8
8
“Connection Pooling” nedir?

Önceden oluşturulmuş veritabanı bağlantılarını yeniden kullanarak performansı optimize eden bir tekniktir.

Was this helpful?
8
8
Hangi araç veritabanı sorgularını optimize etmek için kullanılır?

“Query Optimizer”.

Was this helpful?
8
8
Deadlock” nedir?

İki veya daha fazla işlemin birbirlerini beklemesi sonucu oluşan durumdur, bu durum veritabanı performansını olumsuz etkiler.

Was this helpful?
8
8
“Database Tuning Advisor” nedir?

Veritabanı performansını analiz eden ve optimizasyon önerileri sunan bir araç.

Was this helpful?
8
8
“Hotspot” nedir?

Veritabanında yüksek trafiğe veya yoğun işleme maruz kalan bölge.

Was this helpful?
8
8
Hangi SQL komutu veritabanı indekslerini görüntülemek için kullanılır?

"SHOW INDEXES".

Was this helpful?
8
8
Hangi veritabanı yönetim sistemi “In-Memory” özelliğine sahiptir?

Örneğin, Redis ve SAP HANA.

Was this helpful?
8
7
“Vertical Scaling” nedir?

Mevcut veritabanı sunucusunun donanımını (CPU, RAM vb.) artırmak için yapılan bir optimizasyon yöntemidir.

Was this helpful?
8
8
“Horizontal Scaling” nedir?

Ek sunucular ekleyerek veritabanı yükünü dağıtmak için yapılan bir optimizasyon yöntemidir.

Was this helpful?
8
8
Hangi yöntem sorgu performansını artırmak için kullanılır: “Index Scan” veya “Table Scan”?

Genellikle “Index Scan”, “Table Scan”den daha hızlıdır.

Was this helpful?
8
8
“Replication” nasıl veritabanı performansına yardımcı olur?

Okuma yükünü dağıtarak ve yüksek erişilebilirlik sağlayarak performansı artırır.

Was this helpful?
8
8

Veritabanı Tipleri

İlişkisel veritabanı nedir?

Tablolar arasında ilişkiler kurularak verinin depolandığı veritabanı tipidir. SQL tabanlı sorgularla çalışır.

Was this helpful?
8
8
NoSQL veritabanı nedir?

Geleneksel tablo tabanlı yapıları kullanmayan, genellikle büyük veri ve gerçek zamanlı uygulamalar için tasarlanmış veritabanı tipidir.

Was this helpful?
8
8
Hangi veritabanı tipi “anahtar-değer” çiftlerini kullanır?

Key-Value Store (Anahtar-Değer Mağazası) olarak da bilinen NoSQL veritabanları.

Was this helpful?
8
8
“Döküman tabanlı veritabanı” nedir?

JSON veya XML gibi döküman formatlarında veri depolayan NoSQL veritabanı tipidir.

Was this helpful?
7
8
“Columnar veritabanı” ne zaman tercih edilir?

Büyük ölçekli analizler ve sütun üzerinde işlem yapma gereksinimi olan durumlarda tercih edilir.

Was this helpful?
8
8
“Graf veritabanı” nedir?

Veri öğeleri arasındaki ilişkileri grafik olarak depolayan ve sorgulayan veritabanı tipidir.

Was this helpful?
8
8
“Nesne tabanlı veritabanı” nedir?

Nesneler ve onların ilişkileri üzerine kurulu olan, nesne yönelimli programlama dilleriyle entegrasyonu kolay veritabanı tipidir.

Was this helpful?
8
8
“Hiyerarşik veritabanı” nasıl bir yapıya sahiptir?

Ağaç yapısında, ana-bağlı ilişkileri ile veriyi depolar.

Was this helpful?
8
8
“İn-memory veritabanı” nedir?

Veriyi ana bellekte (RAM) depolayan ve bu sayede yüksek performanslı erişim sağlayan veritabanı tipidir.

Was this helpful?
8
8
PostgreSQL hangi veritabanı tipine örnektir?

İlişkisel veritabanı.

Was this helpful?
8
8
MongoDB hangi veritabanı tipine örnektir?

Döküman tabanlı NoSQL veritabanı.

Was this helpful?
8
8
Cassandra hangi veritabanı tipine örnektir?

Sütun tabanlı NoSQL veritabanı.

Was this helpful?
8
8
Redis hangi veritabanı tipine örnektir?

Anahtar-Değer Mağazası NoSQL veritabanı.

Was this helpful?
8
7
Neo4j hangi veritabanı tipine örnektir?

Graf veritabanı.

Was this helpful?
8
8
İlişkisel veritabanları hangi standart sorgu dilini kullanır?

SQL (Structured Query Language).

Was this helpful?
8
8
Hadoop’un HBase bileşeni hangi veritabanı tipine örnektir?

Sütun tabanlı NoSQL veritabanı.

Was this helpful?
8
8
“Wide-column store” nedir?

Büyük miktarda veriyi depolamak için kullanılan sütun tabanlı NoSQL veritabanı tipidir.

Was this helpful?
8
8
“OLAP” ve “OLTP” nedir?

OLAP, karmaşık sorgular için analitik işlemler üzerine odaklanırken, OLTP günlük işlem verileri üzerine odaklanır.

Was this helpful?
7
8
“Flat-file veritabanı” nedir?

Genellikle tek bir tabloya benzeyen yapıda, düz metin dosyasında depolanan veritabanı tipidir.

Was this helpful?
8
7

Stored Procedures & Triggers

Stored Procedure nedir?

Önceden tanımlanmış bir dizi SQL komutunun veritabanı sunucusunda saklandığı ve ihtiyaç duyulduğunda çağrılabildiği bir rutindir.

Was this helpful?
10
7
Trigger nedir?

Veritabanında belirli bir olayın gerçekleşmesi sonucu otomatik olarak çalışan bir prosedürdür.

Was this helpful?
7
7
Stored Procedure’ların avantajları nelerdir?

Performans artışı, tekrar kullanılabilirlik, kodun merkezileştirilmesi ve güvenliğin artırılmasıdır.

Was this helpful?
7
7
Hangi SQL komutu ile yeni bir Stored Procedure oluşturulur?

“CREATE PROCEDURE”

Was this helpful?
7
7
Hangi SQL komutu ile bir Stored Procedure çalıştırılır?

"EXECUTE" ya da “CALL".

Was this helpful?
8
8
Trigger’lar hangi olaylara yanıt olarak oluşturulabilir?

"INSERT", “UPDATE", ve “DELETE" olaylarına yanıt olarak.

Was this helpful?
7
7
AFTER Trigger nedir?

Belirli bir SQL komutu çalıştırıldıktan sonra otomatik olarak çalışan trigger tipidir.

Was this helpful?
7
6
BEFORE Trigger nedir?

Belirli bir SQL komutu çalıştırılmadan hemen önce otomatik olarak çalışan trigger tipidir.

Was this helpful?
7
7
“Recursive Trigger” nedir?

Bir trigger’ın kendisinin tekrar tetiklenmesine neden olan trigger tipidir.

Was this helpful?
7
7
Trigger ve Stored Procedure arasındaki temel fark nedir?

Trigger’lar belirli bir olaya yanıt olarak otomatik çalışırken, Stored Procedure’lar manuel olarak çalıştırılır.

Was this helpful?
7
7
Stored Procedure’lar hangi dillerde yazılabilir?

Genellikle SQL ile yazılırlar fakat bazı veritabanı sistemleri, diğer dillerde (örn. PL/SQL, T-SQL) yazılmasına izin verir.

Was this helpful?
8
8
“INSTEAD OF” Trigger nedir?

Bir olayın gerçekleşmesi yerine çalışan trigger tipidir, genellikle view’lerle kullanılır.

Was this helpful?
8
8
Trigger’lar neden performans sorunlarına neden olabilir?

Çok sayıda veya karmaşık trigger’lar, veritabanı işlemlerini yavaşlatabilir veya beklenmeyen yan etkilere neden olabilir.

Was this helpful?
8
8
Stored Procedure’da parametre kullanımı ne için gereklidir?

Dinamik değerlerle çalışabilmek ve daha esnek sorgular oluşturabilmek için.

Was this helpful?
8
8
“RAISE” veya “THROW” SQL komutları ne için kullanılır?

Stored Procedure veya Trigger içinde bir hata oluştuğunda özel hata mesajları fırlatmak için kullanılır.

Was this helpful?
8
8
Stored Procedure’larda dönüş tipi (return type) olabilir mi?

Evet, genellikle bir işlem sonucunu belirtmek veya bir değer döndürmek için kullanılır.

Was this helpful?
8
8
Hangi SQL komutu ile mevcut bir Stored Procedure’ü değiştirirsiniz?

"ALTER PROCEDURE.”

Was this helpful?
8
8
Trigger’lar sadece veritabanı tablolarında mı kullanılır?

Hayır, trigger’lar view’lerde de kullanılabilir.

Was this helpful?
8
8
“CURSOR”SQL komutu Stored Procedure içinde ne için kullanılır?

Birden fazla satır üzerinde teker teker işlem yapmak için kullanılır.

Was this helpful?
8
8
Stored Procedure’ları kim oluşturabilir?

Veritabanı yetkilendirme izinlerine bağlı olarak, genellikle veritabanı yöneticileri veya yetkilendirilmiş kullanıcılar.

Was this helpful?
9
8

Veritabanı Yeniden Boyutlandırma

Veritabanı yeniden boyutlandırma (ölçeklendirme) nedir?

Veritabanı performansını ve kapasitesini artırmak veya değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için yapılan veritabanı yapısal ve performans iyileştirmelerine denir.

Was this helpful?
9
9
Dikey ölçeklendirme (scale-up) nedir?

Mevcut donanımın kaynaklarını (CPU, RAM, depolama) artırarak veritabanı kapasitesini ve performansını iyileştirmektir.

Was this helpful?
8
9
Yatay ölçeklendirme (scale-out) nedir?

Ek sunucular veya düğümler ekleyerek veritabanı yükünü dağıtarak kapasiteyi ve performansı artırmaktır.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı replikasyonu nedir?

Veritabanı verisinin bir veya birden fazla yedek kopyasının oluşturulmasıdır.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı bölümlemesi (partitioning) ne işe yarar?

Büyük veritabanı tablolarını daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırarak sorgu performansını artırmak için kullanılır.

Was this helpful?
9
9
Sharding nedir?

Veritabanının farklı parçalarını farklı sunucularda saklamaktır.

Was this helpful?
9
9
Ölçeklendirme sırasında ne tür performans göstergeleri izlenmelidir?

Disk I/O, CPU kullanımı, RAM kullanımı, ağ gecikmesi, sorgu süreleri gibi metrikler.

Was this helpful?
9
9
Dikey ölçeklendirme ile yatay ölçeklendirme arasındaki ana fark nedir?

Dikey ölçeklendirme donanım kaynaklarını artırırken, yatay ölçeklendirme daha fazla makine ekler.

Was this helpful?
9
8
Yük dengeleyicisi (load balancer) veritabanı ölçeklendirmede nasıl kullanılır?

Gelen istekleri farklı veritabanı sunucularına dağıtarak yükü dengeler.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı önbellekleme nasıl yardımcı olur?

Sık sık erişilen veriyi hızla geri almak için bellekte saklanır, bu da sorgu sürelerini kısaltır.

Was this helpful?
9
8
Veritabanı replikasyonu ile ölçeklendirme nasıl yapılır?

Okuma yükünü dağıtmak için bir ana veritabanından bir veya daha fazla kopya oluşturulur.

Was this helpful?
9
8
Master-slave replikasyonu nedir?

Bir ana (master) veritabanından değişikliklerin bir veya daha fazla yedek (slave) veritabanına kopyalandığı yapı.

Was this helpful?
6
8
Veritabanı ölçeklendirmesinde “hotspot” nedir?

Sistem içerisinde yoğun sorgu veya işlem gören, performans darboğazı oluşturan bölge.

Was this helpful?
8
8
Veritabanı ölçeklendirme stratejilerinden hangisi daha maliyetlidir?

Genellikle dikey ölçeklendirme (scale-up) daha maliyetlidir, çünkü yüksek performanslı donanım gerektirir.

Was this helpful?
7
7
Neden veritabanı ölçeklendirmesi yapmak zorlaşabilir?

Artan veri bütünlüğü zorlukları, transaksiyon yönetimi, sorgu optimizasyonu ve sistem karmaşıklığı nedeniyle.

Was this helpful?
7
7
Ölçeklendirme sırasında veri bütünlüğü nasıl sağlanır?

ACID özellikleri, replikasyon stratejileri ve uygun izolasyon seviyeleri ile.

Was this helpful?
7
6
Elastik ölçeklendirme nedir?

İhtiyaca göre otomatik olarak kaynakların artırılıp azaltılmasıdır.

Was this helpful?
7
7
Failover stratejisi nedir?

Ana sistemin başarısız olması durumunda trafiği başka bir sisteme yönlendiren bir yedeklilik stratejisidir.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı ölçeklendirmesi için hangi araçlar kullanılabilir?

Amazon RDS, Apache Cassandra, MySQL Cluster, Oracle RAC gibi veritabanı yönetim sistemleri ve teknolojileri.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı ölçeklendirme sırasında nelerin test edilmesi gerekir?

Sorgu süreleri, sistemin dayanıklılığı, veri bütünlüğü ve sistem performansı.

Was this helpful?
7
7
Veri bütünlüğünün önemi nedir?

Doğru ve güvenilir kararlar almak için doğru ve tutarlı verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Was this helpful?
7
8

Veri Bütünlüğü

Veri bütünlüğü nedir?

Verinin doğruluğu, tutarlılığı ve güvenilirliğinin korunmasıdır.

Was this helpful?
9
9
Veri bütünlüğünün önemi nedir?

Doğru ve güvenilir kararlar almak için doğru ve tutarlı verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Was this helpful?
7
8
Entity Integrity nedir?

Bir veritabanında, birincil anahtarın benzersiz ve NULL olmadığını garanti eden bütünlük türüdür.

Was this helpful?
9
9
Referential Integrity nedir?

İki tablo arasındaki ilişkinin bütünlüğünün korunmasını ifade eder.

Was this helpful?
9
9
Veri bütünlüğünü tehdit eden faktörler nelerdir?

Hatalı girişler, sistem hataları, veri aktarım hataları ve kötü amaçlı aktiviteler.

Was this helpful?
9
9
User-Defined Integrity nedir?

İş kurallarına ve politikalarına dayalı olarak tanımlanan özel bütünlük kısıtlamalarıdır.

Was this helpful?
8
9
ACID özellikleri nelerdir?

Atomicity (Atomiklik), Consistency (Tutarlılık), Isolation (İzolasyon) ve Durability (Dayanıklılık).

Was this helpful?
9
9
Constraint nedir veritabanında?

Veritabanı tablolarındaki veri bütünlüğünü korumak için kullanılan kural veya kısıtlamadır.

Was this helpful?
9
9
Veri bütünlüğü nasıl korunur?

Kısıtlamaların kullanılması, doğrulama kurallarının uygulanması, yedekleme ve düzenli denetimlerle.

Was this helpful?
9
9
Veri bütünlüğünü denetlemek için hangi araçlar kullanılabilir?

Veritabanı yönetim sistemleri (DBMS), veri doğrulama araçları ve veri denetim yazılımları.

Was this helpful?
6
6
Check Constraint nedir?

Belirli bir sütunda depolanan değerler için koşulları tanımlamak için kullanılan kısıtlamadır.

Was this helpful?
7
7
Foreign Key veri bütünlüğüne nasıl yardımcı olur?

Referans bütünlüğünü koruyarak ilişkilendirilmiş tablolar arasında geçerli değerlerin tutarlılığını sağlar.

Was this helpful?
7
7
Normalization veri bütünlüğüne nasıl katkıda bulunur?

Veri tekrarını azaltarak ve veri arasında tutarlı bir yapı oluşturarak.

Was this helpful?
8
8
Veri bütünlüğü ihlali nasıl tespit edilir?

Denetim izleri, veri doğrulama araçları ve bütünlük kısıtlamaları ile.

Was this helpful?
7
7
Veri bütünlüğü neden sık sık ihlal edilir?

Hatalı veri girişi, sistem hataları, kötü amaçlı saldırılar veya eksik veri bütünlüğü kontrolleri nedeniyle.

Was this helpful?
8
8
Data Cleansing nedir?

Hatalı, eksik veya tutarsız veriyi tespit etmek ve düzeltmek için yapılan süreçtir.

Was this helpful?
8
8
Veri bütünlüğünü bozan en yaygın sorunlar nelerdir?

Hatalı girişler, eksik veri, veri çakışmaları ve sistematik hatalar.

Was this helpful?
7
7
Primary Key veri bütünlüğüne nasıl yardımcı olur?

Her kaydın benzersiz ve tanımlanabilir olmasını sağlayarak.

Was this helpful?
6
6
Data Validation nedir?

Verinin belirli kriterlere veya şartlara uygun olup olmadığının kontrol edilmesidir.

Was this helpful?
8
8

Veritabanı Yeniden Şekillendirme

Veritabanı yeniden şekillendirme nedir?

Veritabanının performansını ve organizasyonunu optimize etmek için yapısal değişikliklerin yapılması sürecidir.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı denormalizasyonu nedir?

Performansı artırmak amacıyla veritabanı normalizasyonunun kısmen geri alınması sürecidir.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı bölümlemesi nedir?

Büyük veritabanı tablolarını ve indeksleri yönetilebilir, bağımsız segmentlere bölmek için kullanılan bir tekniktir.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı bölümlemesinin avantajları nelerdir?

Performansın artırılması, sorgu hızının iyileştirilmesi, yedeklemenin ve geri yüklemenin daha hızlı yapılması.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı mirroring nedir?

Bir veritabanının başka bir sunucuda gerçek zamanlı olarak kopyalanmasıdır.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı replikasyonu ile yeniden şekillendirme arasındaki fark nedir?

Replikasyon, verinin kopyalarını oluşturmayı amaçlarken, yeniden şekillendirme veritabanı yapısında değişiklikler yapmayı amaçlar.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı “archiving” nedir?

Eski veya nadiren erişilen veriyi ayrı bir depolama alanına taşıma işlemidir.

Was this helpful?
8
9
Database refactoring nedir?

Veritabanı şemasını veya yapısal bileşenlerini küçük ve yavaş adımlarla değiştirme sürecidir.

Was this helpful?
9
8
Veritabanı kompresyonu nedir?

Verinin depolama alanını azaltmak için sıkıştırılmasıdır.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı yeniden şekillendirmede dikkat edilmesi gereken en önemli faktör nedir?

Veri bütünlüğünün korunması.

Was this helpful?
9
9
Online Reorganization nedir?

Veritabanının aktif olduğu bir durumda yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesi sürecidir.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı yeniden şekillendirmesi sırasında performans nasıl etkilenir?

Başlangıçta, performansta düşüşler yaşanabilir, ancak uzun vadede genellikle performans artışı beklenir.

Was this helpful?
8
8
Data migration nedir?

Veriyi bir depolama türünden, formatından veya bilgisayar sisteminden diğerine taşıma işlemidir.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı şemasının evrimi nedir?

Veritabanı şemasının zamanla yapısal değişikliklere uğramasıdır.

Was this helpful?
8
7
Veritabanı normalizasyonu neden önemlidir?

Veri tekrarını azaltmak, veri bütünlüğünü sağlamak ve anlamlı veri organizasyonu oluşturmak için.

Was this helpful?
6
6
Database defragmentation nedir?

Veritabanı dosyalarındaki boşlukları konsolide etme ve sıralama işlemidir.

Was this helpful?
7
7
Hangi durumlarda veritabanı denormalizasyonu yapılmalıdır?

Performansın artırılması gerektiğinde veya belirli sorguların çok yavaş çalıştığında.

Was this helpful?
8
8
Database pruning nedir?

Gereksiz veya kullanılmayan veriyi veritabanından kaldırma işlemidir.

Was this helpful?
8
8
Yeniden şekillendirme sırasında veri kaybı nasıl önlenir?

Yedekleme yaparak, dikkatli planlama yaparak ve veri taşıma sırasında doğrulama yaparak.

Was this helpful?
7
7
Veritabanı yeniden şekillendirmesi sırasında hangi araçlar kullanılabilir?

SQL Server Management Studio, Oracle Enterprise Manager, pgAdmin (PostgreSQL için) gibi veritabanı yönetim araçları.

Was this helpful?
8
8

Big Data ve Veritabanları

Big Data nedir?

Büyük, karmaşık ve hızla büyüyen veri kümelerini ifade eden bir terimdir. Bu veri, geleneksel veritabanı yönetim araçlarıyla işlenemez.

Was this helpful?
9
9
Big Data’nın üç ana özelliği nelerdir?

Hacim (Volume), Hız (Velocity) ve Çeşitlilik (Variety).

Was this helpful?
9
9
NoSQL veritabanı nedir?

Geleneksel RDBMS sistemlerinden farklı olarak, genellikle ölçeklenebilirlik ve esnek şemalar sunan bir veritabanı türüdür.

Was this helpful?
9
9
Hadoop nedir?

Büyük veri setlerini depolamak ve işlemek için açık kaynaklı bir çerçeve.

Was this helpful?
9
9
Big Data için hangi veritabanı türleri uygundur?

NoSQL veritabanları, sütun tabanlı veritabanları, belge tabanlı veritabanları ve grafiği tabanlı veritabanları.

Was this helpful?
9
9
Veri göleti (Data Lake) nedir?

Ham ve işlenmiş veriyi büyük miktarda depolayan, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri kümelerini destekleyen bir depolama sistemidir.

Was this helpful?
9
9
Big Data’nın iş dünyasındaki önemi nedir?

Karar verme, müşteri içgörüsü elde etme, operasyonel verimlilik ve yeni gelir kaynakları oluşturma gibi birçok alanda değer sağlar.

Was this helpful?
9
9
MapReduce nedir?

Büyük veri setlerini paralel olarak işlemek için kullanılan bir programlama modeli ve bir Hadoop bileşenidir.

Was this helpful?
9
9
Spark vs Hadoop: Hangisi daha hızlı?

Genellikle, Spark’ın in-memory işleme yeteneği sayesinde Hadoop MapReduce’dan daha hızlı olduğu kabul edilir.

Was this helpful?
9
9
NoSQL ve SQL arasındaki temel fark nedir?

SQL, yapılandırılmış veri için ilişkisel veritabanlarına dayanırken, NoSQL yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış veri için non-ilişkisel veritabanlarına dayanır.

Was this helpful?
9
9
Big Data analitiği nedir?

Büyük veri setlerini inceleyerek değerli bilgiler, içgörüler ve öngörüler elde etme sürecidir.

Was this helpful?
9
9
Cassandra, MongoDB ve Couchbase arasındaki temel farklar nelerdir?

Cassandra sütun tabanlıdır, MongoDB belge tabanlıdır ve Couchbase anahtar-değer tabanlı bir yapıya sahiptir.

Was this helpful?
7
7
Data Warehouse ile Data Lake arasındaki fark nedir?

Data Warehouse, yapılandırılmış veri için optimize edilmiş, sorgulanabilir bir veritabanıdır. Data Lake, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriyi depolayabilir ve genellikle daha ham veri formunda saklar.

Was this helpful?
6
6
Veri madenciliği (Data Mining) nedir?

Büyük veri kümelerinden örüntüler, eğilimler ve ilişkiler bulmak için kullanılan bir süreçtir.

Was this helpful?
7
7
Big Data’nın gerçek zamanlı analizinde hangi araçlar kullanılır?

Apache Kafka, Apache Storm, Spark Streaming.

Was this helpful?
7
6
Big Data’nın güvenlikle ilgili hangi zorluklarla karşılaşılabilir?

Veri gizliliği, veri bütünlüğü, erişim kontrolü ve veri kaybı.

Was this helpful?
9
9
Veritabanı sharding nedir?

Büyük veritabanını daha küçük, daha hızlı ve kolay yönetilebilir parçalara ayırma sürecidir.

Was this helpful?
7
7
Big Data’nın etikle ilgili hangi zorluklarla karşılaşılabilir?

Gizlilik, veriye erişim hakkı, veri ayrımcılığı ve şeffaflık.

Was this helpful?
9
8
Edge Computing nedir ve Big Data ile nasıl ilişkilidir?

Veriyi üretildiği yerde işleme kavramıdır. Big Data ile ilişkilidir çünkü verinin kaynağında işlenmesi, merkezi bir konuma aktarmadan önce önemli içgörülerin hızla elde edilmesini sağlar.

Was this helpful?
7
7
Batch Processing nedir?

Büyük miktarda veriyi belirli aralıklarla işleme koyma yöntemidir.

Was this helpful?
8
8